شماره کارت جهت واریز

شماره حساب : 3369048284

شماره کارت : 6104337956379877

غلامرضا رمضانپور   بانک ملت